Archiwum

WAŻNY   KOMUNIKAT


1. Wznawiamy  funkcjonowanie  Biura  Zarządu  ROD „RAJ”  w  Budynku  Domu  Działkowca 

od  dnia 12  kwietnia  br. w każdy wtorek oraz czwartek w godz. od 16-tej do 18-tej, (za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy).


2. Uruchomienie  dostaw  wody  dla  poszczególnych Rejonów Ogrodu „RAJ”, tym  samym  dla  wszystkich działek  –  nastąpi  w  dniu   14  kwietnia  2018 r. (tj.  w  najbliższą  sobotę),  ok.  godz.  12-tej. W  przypadku stwierdzenia awarii  instalacji  wodociągowej,  prosimy niezwłocznie  poinformować  o  tym  fakcie Krzysztofa  Magierę telefon  numer:  609 877 418   lub  510 862 844,  celem  usunięcia  awarii.

3. W  nadchodzącym  tygodniu  podstawione  zostaną 4  duże kontenery przemysłowe o pojemności  7 tys. m³ w  następujących  lokalizacjach: –  przy ulicy  Pilarczyka,  przed  Przepompownią, –  na poboczu przy ulicy Brzozowej  obok  bramy  nr 2 – na poboczu przy ulicy Brzozowej  obok  bramy  nr 3 –  na parkingu przy ul. Raciborskiej obok  bramy nr 4, celem  umożliwienia  Działkowiczom  – u  progu sezonu  ogrodowego,  usunięcia  z  użytkowanych działek,  różnych  przedmiotów  wielkogabarytowych,  gruzu,  odpadów  zmieszanych,  itp.  odpadów. Akcja jest  jednorazowa, po czym  wystawione zostaną małe kontenery do selekcjonowania odpadów komunalnych.

Rybnik, dnia 8.04.2018r.                                    Prezes  Zarządu  ROD  „RAJ”                                                                            / – /   Zbigniew  Parma

Działkowicze specjalnie dla was odświeżyliśmy naszą stronę internetowa ! w nieodległej przyszłości chcemy także uruchomić forum dyskusyjne dla aktywnych działkowiczów na którym można będzie się wymieniać m.in własnymi doświadczeniami oraz np pochwalić się okazami swoich plonów 🙂 !

Ten cudowny, pełen radości czas Świąt Bożego Narodzenia, niech przyniesie Wam Drodzy Działkowicze wiele szczęścia, a Nowy Rok spełni najskrytsze marzenia. Zarząd i Komisja Rewizyjna R.O.D. „RAJ” w Rybniku

Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd R.O.D. „RAJ” w Rybniku zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
(KONFERENCJĘ DELEGATÓW)*
które odbędzie się w dniu
8 kwietnia 2017 r. w Sali Domu Działkowca R.O.D. „RAJ” w Rybniku, ul. Brzozowa 7

Początek obrad:
w pierwszym terminie – godzina 15,
00
w drugim terminie – godzina 15,
30**

** Zgodnie z § 62 ust.1 Statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 Statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym R.O.D. i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
Prezes Zarządu R.O.D. „RAJ”
/-/ Zbigniew Parma

Sekretarz Zarządu R.O.D. „RAJ”
/-/ Andrzej Wiszniowski

 Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu R.O.D. „RAJ” z działalności za 2016r.
(sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej R.O.D. „RAJ” z działalności za 2016r.
8. Ocena działalności Zarządu R.O.D. „RAJ” przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
9. Projekt planu pracy za 2017r.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2017r.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu R.O.D. „RAJ” w 2016r.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016r.

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej R.O.D. „RAJ” w 2016 roku.
16. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydata/ów do Zarządu R.O.D. „RAJ”, Komisji Rewizyjnej R.O.D. „RAJ” i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD *
17. Wybory członka/ów Zarządu R.O.D. „RAJ”, Komisji Rewizyjnej R.O.D. „RAJ” i delegata/ów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD *
18. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017r.
19. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej Działkowców *.
20. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok
21. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.
22. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad.

* Niewłaściwe skreślić i jeśli się nie przewiduje także należy skreślić. Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 28.03.2017 r. i 30.03.2017 r. w godzinach od 17-tej do 19-tej w Biurze Zarządu R.O.D. „RAJ” w Rybniku przy ul. Brzozowej 7.

Zarząd  R.O.D.  „RAJ”  dokonał  aktualnego podziału kompetencji,  uprawnień,  obowiązków oraz   odpowiedzialności wśród  Członków  Zarządu, i  tak:

–  Prezes  Zarządu  –  mgr  Zbigniew  Parma  –   zarządza całością  spraw i  zagadnień  Ogrodu  R.O.D.  „RAJ”,  reprezentuje  go  w  kontaktach z urzędami,  instytucjami,  podmiotami  gospodarczymi,  odpowiada  za prawidłowe  funkcjonowanie  R.O.D.  „RAJ”.

–  v-ce  Prezes  Zarządu  –  Ryszard  Wójcik  –  sprawuje  w zastępstwie funkcję  Prezesa  Zarządu,  prowadzi całość spraw technicznych związanych z inwestycjami, remontami i konserwacją infrastruktury R.O.D. „RAJ” – Rybnik, odpowiada za planowanie i realizację zadań.

–  Członek  Zarządu  –  Roman  Kowalczyk – dokooptowany do Zarządu, sprawuje  funkcję Administratora  R.O.D.  „RAJ”,  nadzorując  stan techniczny Ogrodu w szczególności  jego  infrastrukturę  ogrodową, urządzenia  będące  własnością  R.O.D.  „RAJ”, współpracuje z Gospodarzami Rejonów,  odpowiada  za  właściwe  jej  utrzymanie  oraz funkcjonowanie. Telefon kom. w sprawach  jw.   Nr:  510 863 506

–  Członek  Zarządu  –  Andrzej  Wiszniowski  –  sprawuje  funkcję Sekretarza  R.O.D.  „RAJ”,  dokumentuje  obrady  Zarządu, podejmowane  Uchwały,  prowadzi korespondencję,  zakłada, aktualizuje i archiwizuje całość dokumentacji Działkowców oraz Ogrodu, odpowiada  za  prawidłowe zgodne z zasadami PZD prowadzenie  dokumentacji  i  jej właściwe przechowanie. Telefon kom. w sprawach  jw.   Nr:  510 862 911

–  Członek  Zarządu  –  Teresa  Moszyńska  –  sprawuje funkcję Skarbnika / Kasjera  R.O.D.  „RAJ” –  prowadzi  Kasę R.O.D. „RAJ”, zajmuje  się  sprawami  finansowymi  Ogrodu,  odpowiada  za prawidłowości finansowo-księgowe i dokumentacyjne  w  tym  zakresie.

–  Członek  Zarządu  –  Krzysztof  Magiera  –  sprawuje  funkcję Głównego  Energetyka  i  Zarządcy  Siecią  Wodociągową  w  R.O.D. „RAJ”,  nadzoruje  instalacje  Ogrodu,  elektryczną  i  wodną, dba o prawidłowość  podłączeń,  oplombowanie liczników, dokonuje analizy ubytków i  strat,  przeciwdziała  negatywnym skutkom  w  tym zakresie,  odpowiada  za  prawidłowe i bezpieczne  funkcjonowanie mediów Ogrodu. Telefon kom.  w sprawach jw.  Nr:  609 877 418

–  Członek  Zarządu  –  Piotr  Podlasiak  –  jest Rzecznikiem Działkowców prowadzi sprawy związane z przeglądem działek, ich zagospodarowaniem, organizacją szkolenia i poradnictwem ogrodowym w ROD„RAJ”. Telefon do Biura Zarządu  R.O.D. „RAJ”  –  Nr:   32 424 88 81 czynny w czasie pełnionych  dyżurów, we wtorki i czwartki w godzinach od 16-tej do 18-tej.

Rybnik, dnia 19 lipca 2017r.

 

Zarząd   R.O.D.  „RAJ” – Rybnik

W dniu 16.04.2016 planowane jest przeprowadzenie Walnego Zebrania działkowców w ROD „Raj”.

W celu sprawniejszego rozpoczęcia i przeprowadzenia Zebrania zwracam się z prośbą o zapoznanie i dostosowanie się do wytycznych zawartych w pliku informacja o Walnym Zebraniu oraz o zapoznaniu się z projektami uchwał które będą poruszone na Walnym Zebraniu projekty uchwał i wniosków .

Na Walnym Zebraniu przeprowadzone zostaną wybory do władz i komisji ROD „Raj” dlatego proszę o zapoznanie się ogłoszenie do wyborów.

Informacje zawarte w Bilans2015 zostaną szerzej omówione podczas zebrania, ale proszę o zapoznanie się z nimi.

W dniu 02.04.2016 (jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą) planowane jest napełnienie wewnętrznej ogrodowej sieci wodociągowej wodą. Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich działkowców posiadających przyłącz wody działkowej, aby przed tym dniem skontrolowali swoje zawory czy są zamknięte tak, aby w chwili napełniania nie doszło do zalania altan i studzienek wodomierzowych a tym samym nie naraziło działkowców na dodatkowe koszty