Z A W I A D O M I E N I E
Zarząd R.O.D. „RAJ” w Rybniku zaprasza na
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
(KONFERENCJĘ DELEGATÓW)*
które odbędzie się w dniu
8 kwietnia 2017 r. w Sali Domu Działkowca R.O.D. „RAJ” w Rybniku, ul. Brzozowa 7

Początek obrad:
w pierwszym terminie – godzina 15,
00
w drugim terminie – godzina 15,
30**

** Zgodnie z § 62 ust.1 Statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Zgodnie z § 56 ust. 2 Statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym R.O.D. i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
Prezes Zarządu R.O.D. „RAJ”
/-/ Zbigniew Parma

Sekretarz Zarządu R.O.D. „RAJ”
/-/ Andrzej Wiszniowski

 Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej* oraz Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu R.O.D. „RAJ” z działalności za 2016r.
(sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej R.O.D. „RAJ” z działalności za 2016r.
8. Ocena działalności Zarządu R.O.D. „RAJ” przez Komisję Rewizyjną wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
9. Projekt planu pracy za 2017r.
10. Projekt preliminarza finansowego na 2017r.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
12. Dyskusja.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu R.O.D. „RAJ” w 2016r.
14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016r.

15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej R.O.D. „RAJ” w 2016 roku.
16. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydata/ów do Zarządu R.O.D. „RAJ”, Komisji Rewizyjnej R.O.D. „RAJ” i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD *
17. Wybory członka/ów Zarządu R.O.D. „RAJ”, Komisji Rewizyjnej R.O.D. „RAJ” i delegata/ów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD *
18. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2017r.
19. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej Działkowców *.
20. Uchwalenie planu pracy na 2017 rok
21. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2017 rok.
22. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
23. Sprawy różne.
24. Zakończenie obrad.

* Niewłaściwe skreślić i jeśli się nie przewiduje także należy skreślić. Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 28.03.2017 r. i 30.03.2017 r. w godzinach od 17-tej do 19-tej w Biurze Zarządu R.O.D. „RAJ” w Rybniku przy ul. Brzozowej 7.