Obowiązek zgłoszenia źródła spalania paliw w altanie

Informujemy, że obowiązkiem działkowca jest zgłoszenie do Urzędu Miasta, posiadanego źródła ciepła lub źródła spalania paliw w altanie (dotyczy działkowców którzy mają takie źródła w swoich altanach).

Wzór deklaracji (dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) można pobrać w Urzędzie Miasta, w biurze ROD „Raj” w czasie dyżuru lub ze strony internetowej https://www.gunb.gov.pl – link do formularza.    Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu

W dniu 25.11.2021 r. w Domu Działkowca, przy zachowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych, odbył się przetarg, którego przedmiotem była dzierżawa działki nr 315, o powierzchni 296 m2   w ROD „Raj w Rybniku.

Przewodniczący komisji przetargowej przedstawił regulamin przetargu i poinformował, że uprawnionych do przetargu jest 16 osób, które wpłaciły wymagane wadium i oświadczyły, że nie posiadają działki PZD.

W wyniku przeprowadzonej licytacji został wyłoniony nowy dzierżawca działki nr 315, który zobowiązał się do zapłaty wylicytowanej kwoty oraz obciążeń związanych z nabytą działką. Pozostałym uczestnikom przetargu została zwrócona kwota wpłaconego wadium.