Obowiązek zgłoszenia źródła spalania paliw w altanie

Informujemy, że obowiązkiem działkowca jest zgłoszenie do Urzędu Miasta, posiadanego źródła ciepła lub źródła spalania paliw w altanie (dotyczy działkowców którzy mają takie źródła w swoich altanach).

Wzór deklaracji (dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) można pobrać w Urzędzie Miasta, w biurze ROD „Raj” w czasie dyżuru lub ze strony internetowej https://www.gunb.gov.pl – link do formularza.    Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu

W dniu 25.11.2021 r. w Domu Działkowca, przy zachowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych, odbył się przetarg, którego przedmiotem była dzierżawa działki nr 315, o powierzchni 296 m2   w ROD „Raj w Rybniku.

Przewodniczący komisji przetargowej przedstawił regulamin przetargu i poinformował, że uprawnionych do przetargu jest 16 osób, które wpłaciły wymagane wadium i oświadczyły, że nie posiadają działki PZD.

W wyniku przeprowadzonej licytacji został wyłoniony nowy dzierżawca działki nr 315, który zobowiązał się do zapłaty wylicytowanej kwoty oraz obciążeń związanych z nabytą działką. Pozostałym uczestnikom przetargu została zwrócona kwota wpłaconego wadium.

Przetarg, przedmiot przetargu: działka 315

Zarząd Komisaryczny ROD „Raj” w Rybniku ogłasza

przetarg nieograniczony,

którego przedmiotem jest dzierżawa działki nr 315 o powierzchni 296 m2   w ROD „Raj w Rybniku.

Na działce jest altanka drewniana z przybudówką, chodnik oraz nasadzenia, nie pielęgnowane od kilku lat, częściowo ogrodzona.

Przetarg odbędzie się

w dniu  25-listopada -2021r- (czwartek) godz.16ºº

w Domu Działkowca  w  Rodzinnym Ogrodzie Działkowym ,,Raj’’ Rybnik ul. Brzozowa 7 

Cena wywoławcza wynosi 7000 zł.

Przystępujący do   przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 1000 zł, najpóźniej w dniu przetargu.

Szczegółowe  informacje  związane z przetargiem i wpłatą wadium, można uzyskać podczas dyżurów zarządu,  w każdy wtorek i czwartek w biurze ROD ,,Raj’’ w godz.16ºº-18ºº    lub telefonicznie  691-186-402

zapraszamy

                                           Zarząd Komisaryczny  ROD ,,Raj’’

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 28.10.2021 roku, w Domu Działkowca ROD Raj Rybnik, odbyło się Walne  Zebrania Sprawozdawcze.

Zebranie odbyło się w drugim terminie, zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

W zebraniu udział wzięło 134 członków PZD ROD „RAJ” w Rybniku, co stanowi ponad 13% członków zwyczajnych ogrodu.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu Komisarycznego Piotr Świenty, witając uczestników zebrania i zaproszonych gości, Panią Lucynę Cyrek –   przewodniczącą delegatury PZD w Rybniku oraz Pana Roberta Żychlińskiego – Radcę prawnego OZ Katowice.

Przewodniczącą zebrania wybrano Panią Teresę Politowicz. Wybrano komisję mandatową oraz komisję uchwał i wniosków.

Zebranie przebiegało zgodnie z porządkiem przedstawionym w zaproszeniach na zebranie.

Wymiana liczników energii elektrycznej

W związku z upływem terminu  legalizacji starych liczników elektrycznych indukcyjnych (z kółkiem), które przynoszą duże straty, wymieniamy je na bieżąco na liczniki elektroniczne (dokładniejsze i nie generują dużych strat energii).

Koszt licznika wraz z wymianą 65 zł.

Prosimy o uregulowanie opłat  za wymieniony licznik i montaż  elektrykowi na miejscu lub na konto ogrodowe  ROD ,,RAJ’’ 

Nr konta 41-8455-0000-2001-0019-9094-0001   w tytule podać nr. działki    

  lub w każdy wtorek i czwartek w godz.16°°-18°° w biurze ROD

w razie pytań dzwonić tel. 501-681-208

 

Zarząd Komisaryczny ROD ,,RAJ’’