Obowiązek zgłoszenia źródła spalania paliw w altanie

Informujemy, że obowiązkiem działkowca jest zgłoszenie do Urzędu Miasta, posiadanego źródła ciepła lub źródła spalania paliw w altanie (dotyczy działkowców którzy mają takie źródła w swoich altanach).

Wzór deklaracji (dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) można pobrać w Urzędzie Miasta, w biurze ROD „Raj” w czasie dyżuru lub ze strony internetowej https://www.gunb.gov.pl – link do formularza.    Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie przetargu

W dniu 25.11.2021 r. w Domu Działkowca, przy zachowaniu obowiązujących rygorów sanitarnych, odbył się przetarg, którego przedmiotem była dzierżawa działki nr 315, o powierzchni 296 m2   w ROD „Raj w Rybniku.

Przewodniczący komisji przetargowej przedstawił regulamin przetargu i poinformował, że uprawnionych do przetargu jest 16 osób, które wpłaciły wymagane wadium i oświadczyły, że nie posiadają działki PZD.

W wyniku przeprowadzonej licytacji został wyłoniony nowy dzierżawca działki nr 315, który zobowiązał się do zapłaty wylicytowanej kwoty oraz obciążeń związanych z nabytą działką. Pozostałym uczestnikom przetargu została zwrócona kwota wpłaconego wadium.

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze

W dniu 28.10.2021 roku, w Domu Działkowca ROD Raj Rybnik, odbyło się Walne  Zebrania Sprawozdawcze.

Zebranie odbyło się w drugim terminie, zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

W zebraniu udział wzięło 134 członków PZD ROD „RAJ” w Rybniku, co stanowi ponad 13% członków zwyczajnych ogrodu.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu Komisarycznego Piotr Świenty, witając uczestników zebrania i zaproszonych gości, Panią Lucynę Cyrek –   przewodniczącą delegatury PZD w Rybniku oraz Pana Roberta Żychlińskiego – Radcę prawnego OZ Katowice.

Przewodniczącą zebrania wybrano Panią Teresę Politowicz. Wybrano komisję mandatową oraz komisję uchwał i wniosków.

Zebranie przebiegało zgodnie z porządkiem przedstawionym w zaproszeniach na zebranie.

Walne  Zebranie Sprawozdawcze         

Zarząd  komisaryczny ROD „Raj” zaprasza na

Walne  Zebrania Sprawozdawcze,

które odbędzie się w dniu 28.10.2021 roku, w Domu Działkowca ROD Raj Rybnik, ul Brzozowa 7.  

Początek obrad: I termin – godzina 10:00, II termin – godzina 10:30  

Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu członkowie PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi

w dniach 19.10.2021 oraz 21.10.2021 roku w godzinach 16:00 – 18:00 w Domu Działkowca ROD Raj ul. Brzozowa 7.

Czytaj więcej