Obowiązek zgłoszenia źródła spalania paliw w altanie

Informujemy, że obowiązkiem działkowca jest zgłoszenie do Urzędu Miasta, posiadanego źródła ciepła lub źródła spalania paliw w altanie (dotyczy działkowców którzy mają takie źródła w swoich altanach).

Wzór deklaracji (dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) można pobrać w Urzędzie Miasta, w biurze ROD „Raj” w czasie dyżuru lub ze strony internetowej https://www.gunb.gov.pl – link do formularza.   

Obowiązek składania deklaracji dotyczy  działkowców posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. (do 1MW). Działkowcy jako właściciele altan (zgodnie z art.30 ust.2 ustawy ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie).

Więcej informacji i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na stronie.

Brak złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art.27h ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.