PROTOKÓŁ Zespołu Kontrolnego Okręgu Śląskiego PZD  w Katowicach

PROTOKÓŁ 

Zespołu Kontrolnego Okręgu Śląskiego PZD  w Katowicach z przeprowadzonej kontroli  w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Raj”  w Rybniku w dniu  22.06.2021roku.

Zespól Kontrolny PZD Okręgowego Zarządu Śląskiego  działając na podstawie Statutu PZD § 110 pkt 2, ust 6,10,11, oraz  zapisów uchwały Okręgowego  Zarządu Śląskiego  PZD w Katowicach z dnia 3 marca 2021 roku przeprowadził  kontrolę   z  działalności  zarządu ROD „Raj” w Rybniku.        

Podczas kontroli zbadano następujące zagadnienia: 

 1. Dokumentację z Walnego zebrania sprawozdawczego za lata 2019-2021.
 2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania.
 3. Dokumentację Zarządu: protokoły z posiedzeń, podejmowanie uchwał.
 4. Dokumentację członków PZD ROD: kartoteki, umowy, zmiany użytkowników działek,   inne dokumenty. 
 5. NIP, konto bankowe, pogotowie kasowe, podwyższona opłata ogrodowa od nowych działkowców ustalona przez Zarząd ROD.
 6. Inwentaryzacja środków trwałych i przedmiotów o niskiej wartości.
 7. Dziennik podawczy – rejestr spraw do załatwienia i załatwionych.
 8. Umowy z dostawcami: woda, energia, śmieci.
 9. Zabezpieczenie dokumentacji ROD.
 10. Dokumentacja obiektów budowlanych będących w administrowaniu przez ROD.
 11. Przygotowanie, realizacja i rozliczenie robót inwestycyjno- remontowych infrastruktury ogrodu.

  Skontrolowano Dokumentację finansową ogrodu 

 – sprawozdania finansowe za 2020 – 2021 rok 

 – preliminarz finansowy na 2020 – 2021 rok. 

 – raporty kasowe za 2020- 2021rok 

– umowy o dzieło / umowy zlecenia / 

– wypłatę świadczeń i nagród 

– rozliczanie działkowców za lata 2019-2021 

– zakupy /faktury, rachunki / 

– wpłaty, wypłaty z kasy 

– rozliczenie finansowe z OZŚL /wpisowe od nowych działkowców, partycypacja finansowa/ 

– rozliczenie prowadzonych remontów w latach 2019-2021r. 

Z protokołem można się zapoznać, w czasie dyżurów, w biurze Zarządu.