Walne  Zebranie Sprawozdawcze         

Zarząd  komisaryczny ROD „Raj” zaprasza na

Walne  Zebrania Sprawozdawcze,

które odbędzie się w dniu 28.10.2021 roku, w Domu Działkowca ROD Raj Rybnik, ul Brzozowa 7.  

Początek obrad: I termin – godzina 10:00, II termin – godzina 10:30  

Uprawnieni do udziału w walnym zebraniu członkowie PZD będą mogli zapoznać się z materiałami sprawozdawczymi

w dniach 19.10.2021 oraz 21.10.2021 roku w godzinach 16:00 – 18:00 w Domu Działkowca ROD Raj ul. Brzozowa 7.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków .
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2019 rok (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2020 rok (merytoryczne i finansowe).
8. Informacja zarządu ROD o wynikach kontroli prowadzonej w ROD w okresie sprawozdawczym .
9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2019 rok.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2020 rok.
12. Ocena działalności Zarządu ROD za 2019 i 2020 rok przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
13. Dyskusja.
14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 rok
2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 rok
4) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 rok .
5) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
6) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 rok
15. Projekt planu pracy na 2021 rok
16. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2021 rok.
17. Ocena preliminarzy finansowych ROD na 2021 rok przez Komisję Rewizyjną ROD.
18. Dyskusja.
19. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2021 roku.
2) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców ,
3) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
4) Uchwalenie planu pracy na 2021 rok.
5) Podjęcie uchwały w sprawie świadczeń pieniężnych i nagród.
6) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2021 roku.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie obrad.
• Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
• Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika.
• Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

Zarząd Komisaryczny zwraca się z prośbą do wszystkich Działkowców ROD Raj o podanie aktualnego adresu do korespondencji oraz numeru telefonu. Prosimy o dostarczanie tych danych do ogrodowej skrzynki listowej lub do Biura Zarządu podczas dyżuru zarządu. BARDZO PILNE.